CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A GARANŢIEI

Toate componentele şi echipamentele livrate corespund cerinţelor legislaţiei româneşti şi europene privind protecţia  consumatorului, protecţia mediului şi corespund întru-totul specificaţiilor de transport, depozitare şi utilizare ale fabricantului.. Toate acestea, plus condiţiile de service şi garanţie sunt cele stipulate în două documente importante: Declaraţia de Conformitate şi Certificatul de Garanţie, care cuprind:

  • număr de înregistrare, data;
  • denumirea exactă a produsului, modelul, seria;
  • termenul de garanţie, data vânzării – punerii în funcţiune;
  • seria (numar) de fabricaţie;
  • nr. certificatului de garanţie şi declaraţiei de conformitate şi organismul care certifică;
  • clientul produselor.
  • agentul economic autorizat pentru intervenţii în perioada de garanţie.

Condiţiile generale în care se acordă garanţia sunt specificate mai jos, dacă nu există alte precizări în documentele remise la vânzare împreună cu produsul:

SC KRONLIFT SRL declară pe propria răspundere conformitatea cu legislaţia în vigoare Legea nr. 449 din 12/11/2003, Standardele SR EN 81-20/50 Directiva de lifturi 2014/133/CE, Prescriptii tehnice PT R1/2010, PT R2/2010 – colectia ISCIR şi comanda/contractul clientului.

Garanţia se acordă cu condiţia efectuarii lucrărilor de întreţinere periodică cu un agent economic autorizat de montator astfel:

Pentru echipamentele comercializate si instalate direct de SC KRONLIFT SRL: la adresa de instalare, iar în cazul componentelor mici, uşor transportabile, la sediul firmei noastre din Bucureşti: Drumul Muntele Gaina  nr. 60B, Parter, Sector 1,  Bucuresti, Romania – Tel: (021) 242.44.39

Alţi agenţi de service autorizaţi: – la adresa de instalare, iar în cazul componentelor mici, uşor transportabile, la sediul agentului autorizat, nominalizat în certificatul de garanţie.

– Vânzătorul este obligat să facă, la vânzare, proba de bună funcţionare şi să explice modul de utilizare; să completeze citeţ rubricile din certificatul de garanţie şi să îl predea cumpărătorului semnat şi ştampilat; să înmâneze cumpărătorului instrucţiunile de utilizare şi certificatul de garanţie, urmând ca acestea să semneze de primirea acestora; să facă instructajul privind modul de punere în funcţiune, utilizare, întreţinere; să suporte toate cheltuielile de diagnosticare şi reparare a echipamentului în cazul defectării acestuia în perioada de garanţie.

– La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să ne transmiteţi o menţionare scrisă a defectului constatat, împreună cu o copie a certificatului de garanţie. Lipsa unuia dintre detaliile menţionate mai sus atrage imposibilitatea noastră de a asigura garanţia. De asemenea se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanţie intacte.

– În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei (datorate convingerii Dvs. eronate că ar exista un defect) ne rezervăm dreptul de a cere clientului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect. Costul manoperei şi a eventualei deplasări la adresa de instalare va fi calculat de noi în momentul finalizării investigaţiei şi nu poate fi mai mic de 100 Euro+TVA la cursul zilei.

– Garanţia nu se acordă produselor, părţilor de produs sau componentelor care, în opinia noastră sau a agentului de service (motivată în scris) s-au defectat datorită folosirii neconforme cu instrucţiunile sau accidentelor.

– Garanţia se acordă numai clienţilor şi revânzătorilor noştri, noi nefiind în nici un caz răspunzători în faţa terţilor care vor fi achiziţionat produse comercializate de la noi prin aceştia.

– În cazul efectuării de reparaţii pentru echipamentele aflate în garanţie, firma noastră nu este răspunzătoare pentru eventualele pierderi rezultate din nefuncţionarea/neutilizarea echipamentelor pe perioada reparaţiilor.

– Specialiştii departamentul tehnic vor soluţiona orice problemă de service în garanţie în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la constatarea defectului. În cazul în care, datorită unor probleme de aprovizionare, nu se vor putea înlocui echipamentele defecte în perioada mai sus precizată, se va prelungi perioada de garanţie cu numărul de zile în care respectivele bunuri nu vor putea fi utilizate de clienti.

– Pe perioada duratei medii de utilizare de10 ani firma noastră asigură piese de schimb. De asemenea asigurăm service postgaranţie.

– Dacă nu se specifică altfel la rubrica “Termen de garanţie” din certificatul de garanţie, garanţia acordată este 24 luni pentru instalaţiile complete de ascensor şi 12 luni pentru componente livrate separat.

Pierderea garanţiei

Nu se acordă garanţie în următoarele cazuri:

 Defectele provocate de utilizator ca urmare a nerespectării instrucţiunilor din manualul de utilizare privind utilizarea şi întreţinerea indicate de furnizor în documentaţia care însoţeşte produsul.

 Defectele provocate de alimentarea necorespunzătoare cu energie electrică (fluctuaţii ale tensiunii de alimentare), lipsa prizei de pământ sau defecţiuni la aceasta.

 Defecte aparute în urma neefectuării lucrărilor de întreţinere periodică (ca urmare a refuzului clientului de a încheia un contract de întreţinere cu un agent de service autorizat)

– Intervenţiile asupra echipamentului – indiferent de natura lor – de către personal neautorizat de firma KRONLIFT SRL.

– Spargeri, deteriorări mecanice datorate oricărui fel de lovituri, intemperii, catastrofe, etc.

Pin It on Pinterest